Μείωση Ενεργειακού Κόστους – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

6 Μαρτίου, 2024

Κατόπιν απόφασης ΔΣ/ΑΟΟΑ έλαβε χώρα εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) στην έδρα των υπηρεσιών του Οργανισμού. Η αναμενόμενη ετήσια απόδοση θα είναι 52.500 kWh και θα μειώσει προσεγγιστικά κατά 50% την ετήσια κατανάλωση του ρεύματος. Εκτιμάται ότι, σε βάθος 25ετίας το όφελος για τον Οργανισμό θα είναι της τάξεως των επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (770.000 €) ευρώ και για την ΥΠΑΑΠΕΔ εκατό ενενήντα δύο χιλιάδων (192.000 €) ευρώ αντίστοιχα.

Ο ενεργειακός συμφηψισμός (net-metering) επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Με την παραπάνω δράση επιτυγχάνεται η:

  • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

  • Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος και αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

  • Αποδοτικότερη χρήση φυσικών πόρων.

  • Ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Μοιραστείτε το