Μέλη Δικαιούχοι του ΑΟΟΑ

Δικαίωμα εγγραφής ως μέλη έχουν όλοι οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξκοί και Ανθστές των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς τον Οργανισμό, απισυνάπτοντας υποχρεωτικά πρόσφατο αντίγραφο φύλλου μητρώου, που εκδίδεται από το οικείο Γενικό Επιτελείο, αλλιώς αυτή δε θα γίνεται δεκτή.

Μπορούν να καταστούν μέλη της Β’ κατηγορίας του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού οι σύζυγοι και τα τέκνα μονίμων Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων, που απεβίωσαν ή αποβιώνουν κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους, εφόσον πριν αποβιώσουν είχαν δικαίωμα εγγραφής στον ΑΟΟΑ.Το δικαίωμα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία Αξκοί νεότεροι του αποβιώσαντος συμμαθητές της ίδιας τάξης παραγωγικής σχολής ή καταταγέντες με τη,! ίδια σειρά απευθείας κατάταξης. Τα μέλη της οικογένειας Μον. Αξκού που απεβίωσε λαμβάνουν μία μόνο μερίδα, που επιμερίζεται μεταξύ τους κατά το λόγο της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής. (Αρθ. 1 παρ. 1, περίοδος β’ , στοιχείο 1 του ΝΔ 89/1973, όπως προστέθηκε με το Αρθ. 10 παρ. 1 Ν.2984/2002)

Τρόποι Στεγαστικής Εξυπηρέτησης των Μελών

Η εκπλήρωση του σκοπού του ΑΟΟΑ, υλοποιείται αποκλειστικά και μονο μέσω στεγαστικών προγραμμάτων (με την έκδοση αντίστοιχων εγκυκλείων), προς του δικαιούχους του με:

  • Παραχώρηση οικοπέδου
  • Διάθεση κατοικιών ή διαμερισμάτων
  • Χορήγηση δανείων (Αγορά έτοιμης κατοικίας ή διαμερίσματος, ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή επέκταση υπάρχουσας ιδιόκτητης κατοικίας, αποπεράτωση ή επέκταση ανεγειρόμενης ημητελούς ιδιόκτητης κατοικίας ή διαμερίσματος.)

Επετηρίδα Μελών ΑΟΟΑ

Επικαιροποιημένη Επετηρίδα Μελών ΑΟΟΑ με την 30/4/2024 για ενημέρωση πατήστε εδώ.

Η εξυπηρέτηση των μελών τα οποία είναι κατανεμημένα στις δύο κατηγορίες (Α΄ – Β΄)και μέχρι το 1990 σε 3 ανεξάρτητες κατά Κλάδο (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ) επετηρίδες,γίνεται με βάση την Αρχή της χρονικής προτεραιότητας εγγραφής στον ΑΟΟΑ (Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ΄ αρίθμ. 198/02).

Σε εφαρμογή της παραπάνω αρχής, η εξυπηρέτηση των μελών γίνεται με ανεξάρτητες μεν καταστάσεις για κάθε Κλάδο (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ), αυτοτελείς όμως για κάθε ημερολογιακό έτος, με βάση τις οποίες και καθορίζεται η ποσόστωση των δικαιούχων εξυπηρετήσεως από κάθε κλάδο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Οι ανήκοντες στη Α΄ κατηγορία εξυπηρετούνται σε κάθε εξαγγελλόμενο πρόγραμμα με ποσοστό 80%, (εκ του οποίου οι μεν κανονικώς (αρχικώς) εγγεγραμμένοι σε ποσοστό 60%, οι δε επαναγγραφέντες σε ποσοστό 20%). Σε κάθε πρόγραμμα οι ανήκοντες στην Β΄ Κατηγορία εξυπηρετούνται σε ποσοστό 20% . Προσφάτως ψηφίσθηκε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 18 του Ν.3648/08) με την οποία τα μέλη της Β’ κατηγορίας δικαιούνται τα επιπλέον οικόπεδα – δάνεια – διαμερίσματα που θα μένουν αδιάθετα από τις δηλώσεις συμμετοχής των μελών της Α’ κατηγορίας. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η εξυπηρέτηση των μελών του ΑΟΟΑ γίνεται σύμφωνα με τη θέση τους στην ισχύουσα επετηρίδα.

Παράδειγμα:

1.        Αποφασίστηκε η χορήγηση εκατό (100) δανείων προς μέλη του Οργανισμού, μέσω σχετικού στεγαστικού προγράμματος.

2.         Η κατανομή είναι η παρακάτω:

α.         Α΄ Κατηγορία Αρχικά Εγγεγραμμένοι:       60 δάνεια

β.         Α΄ Κατηγορία Επαναγραφέντες:                20 δάνεια

γ.         Β΄ Κατηγορία:                                              20 δάνεια

3.       Ο συνολικός αριθμός των μελών που δήλωσαν συμμετοχή κατά κατηγορία, έχει όπως παρακάτω:

α.         Α΄ Κατηγορία Αρχικά Εγγραφέντες:           52 αιτήσεις

β.         Α΄ Κατηγορία Επανεγγραφέντες:               2 αιτήσεις

γ.         Β΄ Κατηγορία:                                              422 αιτήσεις

δ.         Ενιαία Κατηγορία:                                       71 αιτήσεις

4.         Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα:

α.   Δάνεια Μελών Α΄ Κατηγορίας (Αρχικώς Εγγεγραμμένων και Επανεγραφέντων : (60+20=80)

β.  Οι επανεγραφέντες δικαιούνται βάση της εγκυκλίου 20 δάνεια. Συμμετοχή δήλωσαν 2. Επομένως τα 18 υπολειπόμενα δάνεια θα χορηγηθούν στα μέλη της Α΄ Κατηγορίας.

(1)       Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αιτήσεις της  Α΄ Κατηγορίας κατά έτος εγγραφής και κλάδο στο 37ο Στεγαστικό Πρόγραμμα:

ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ
ΞΗΡΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

1964

0

1965

0

1966

1

1

2

1967

0

1968

3

4

7

1969

5

1

1

7

1970

3

3

6

1971

3

4

7

1972

2

2

4

1973

10

3

6

19

ΣΥΝΟΛΟ

27

4

21

52

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ

1971

1

 

 

1

1972

1

 

 

1

(2)        Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα 80 δάνεια (60 της Α΄ Κατηγορίας αρχικός εγγεγραμμένων και 20 των επανεγραφέντων) θα δοθούν στην Α΄ Κατηγορία και μπορούν να καλύψουν αιτήσεις εγγεγραμμένων όλων των Κλάδων (54 δάνεια). Τα υπόλοιπα (26 δάνεια) θα μεταφερθούν στην Β΄κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΝΔ. 89/73 περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της  περί ΑΟΟΑ νομοθεσίας, το άρθρο 22  παρ. β της εγκυκλίου και σύμφωνα με το (ε) σχετικό την Υπουργική απόφαση.

5.         Δάνεια Μελών Β΄ Κατηγορίας46 (20 αρχική κατανομή και 26 που μεταφέρθηκαν από την Α΄ κατηγορία).

α.         Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αιτήσεις της  Β΄ Κατηγορίας κατά έτος εγγραφής και κλάδο στο 37ο Στεγαστικό Πρόγραμμα:

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΞΗΡΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1973

30

4

8

42

1974

7

1

9

17

1975

3

1

9

13

1976

10

2

9

21

1977

6

2

7

15

1978

13

7

13

33

1979

32

9

28

69

1980

26

4

18

48

1981

12

2

13

27

1982

13

3

9

25

1983

8

5

12

25

1984

15

8

23

1985

8

2

9

19

1986

9

1

4

14

1987

3

3

1988

7

1

1

9

1989

5

3

2

10

1990

9

9

1991

 

  

8

8

1992

 

  

14

14

1993

 

  

10

10

1994

 

  

8

8

1995

 

  

5

5

1996

 

  

6

6

1997

 

  

4

4

1998

 

  

2

3

1999

 

  

8

8

2000

 

  

4

5

ΣΥΝΟΛΟ

216

47

159

71

493

β.      Στην Β΄ κατηγορία διανέμονται 46 δάνεια και μπορούν να  καλύψουν αιτήσεις των εγγεγραμμένων όλων των κλάδων  μέχρι και το έτος 1973, δηλαδή 42 δάνεια. Τα υπολειπόμενα 4 θα χορηγηθούν αναλογικά στους δικαιούχους  εγγραφέντες το 1974 σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΝΔ 89/73 περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της  περί ΑΟΟΑ νομοθεσίας και το άρθρο 22  παρ. β της εγκυκλίου,  και του παρακάτω τύπου:

(1)       Τα εγγεγραμμένα μέλη το 1974 κατά Κλάδο έχουν όπως παρακάτω:

α.         Στρατός Ξηράς:                     170 μέλη

β.         Πολεμικό Ναυτικό:               27 μέλη

γ.         Πολεμική Αεροπορία:          100 μέλη

Σύνολο έτους 1974:           297 μέλη

(2)       Κατόπιν όλων των ανωτέρω και εφαρμόζοντας κατά  κατηγορία  τον πιο πάνω τύπο, τα αναλογούντα δάνεια κάθε Κλάδου για τα μέλη του 1974, έχουν ως εξής:

Διανομή 4 δανείων για τους δηλώσαντες του 1974

Β.Σ.Ξ              4 Χ  170 / 297 =   2,2895    (2 δάνεια)

Β.Π.Ν             4 Χ  27   / 297 =   0,3636    (1 δάνειο)

Β.Π.Α             4 Χ  100 / 297 =   1,3468    (1 δάνειο)

(3)    Συνεπώς  κάθε κλάδος της Β΄ κατηγορίας θα λάβει:

(1)    Στρατός Ξηράς:                  2 δάνεια

(2)    Πολεμικό Ναυτικό:            1 δάνειο

(3)    Πολεμική Αεροπορία:        1 δάνειο

Σύνολο:                              4 δάνεια

Τελική Διανομή των 100 Δανείων, ανά Κατηγορία, Κλάδο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΞ

ΠΝ

ΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α΄ Κατηγορία

29

4

21

54

Β΄ Κατηγορία

32

5

9

46

ΣΥΝΟΛΟ

61

9

30

100