Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξκοί και Ανθστές των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Απαιτούνται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και πρόσφατο αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) από το οικείο Γενικό Επιτελείο.

 

Απαιτείται η συμπλήρωση της Σχετικής Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΑΟΟΑ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 

Ναι, υπάρχουν άδειες κατασκευής και σχέδια που μπορούν να αναζητηθούν στην Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Όταν ο Αξκός αποστρατεύεται πρέπει να κοινοποιεί στον Οργανισμό (email: info@aooa.gr , Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) τον Αριθμό Μητρώου Σύνταξης (ΑΜΣ) που λαμβάνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την συνέχιση των κρατήσεων από τον Οργανισμό. Μέχρι την έκδοση του ΑΜΣ η πληρωμή της συνδρομής και της ειδικής εισφοράς πραγματοποιείται στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Οργανισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στεγαστική εξυπηρέτηση από τον Οργανισμό είναι η συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής υπηρεσίας του δικαιούχου ως μόνιμου εν ενεργεία Αξκού ή Ανθστού των Ενόπλων Δυνάμεων. Προκειμένου για τους εξ Υπαξκών προερχομένους για την συμπλήρωση αυτής της υπηρεσίας συνυπολογίζονται και 5 κατά το ανώτερο όριο έτη διανυθέντα στον βαθμό του Υπαξκού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το δικαίωμα στον ΑΟΟΑ χάνεται οριστικά και δεν ανακτάται σε καμία περίπτωση:

 • Με έγγραφη δήλωση του δικαιούχου ότι παραιτείται του δικαιώματος του.
 • Σε περίπτωση στερήσεως του βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ.1400/1973.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έξι τουλάχιστον τμηματικών εισφορών ή τοκοχρεολυτικών δόσεων, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ΑΟΟΑ. Οι συνέπειες του άρθρ. 10 του Α.Ν. 1563/50 επέρχονται και λόγω των ήδη καθυστερημένων πλέον των έξι μηνών τμηματικών εισφορών ή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, εφόσον αυτές δεν ήθελαν εξοφληθεί μέσα σε προθεσμία που θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε ψευδούς δηλώσεως του δικαιούχου από εκείνες που απαιτούνται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΟΟΑ και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ.
 • Σε περίπτωση παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία του δικαιούχου προ της συμπλήρωσης του προς συνταξιοδότηση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας.
 • Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου άνευ τέκνων, χήρας, γονέων ή κατά τον χρόνο του θανάτου του αγάμων αδελφών.
 • Σε περίπτωση που η χήρα του αποβιώσαντος δικαιούχου Αξκου έλθει εκ νέου σε γάμο.

Η Συμμετοχή των Μελών επιμερίζεται σε Συνδρομή Μελών : 0,88 € / μήνα και Ειδική Εισφορά Μελών όπως παρακάτω:

 • Για τους κατώτερους 2,35 € /μήνα
 • Για τους ανώτερους 2,94 € /μήνα
 • Για τους ανώτατους 3,52 €/μήνα

To ποσό της συνδρομής (0,88 €) παραμένει στον ΑΟΟΑ και δεν επιστρέφεται προκειμένου, να καλύπτεται μέρος των λειτουργικών αναγκών του Οργανισμού. Το ποσόν της ειδικής εισφοράς επιστρέφεται εξ ολοκλήρου άτοκα, όταν το μέλος εξυπηρετηθεί ή ζητήσει την διαγραφή του από τον Οργανισμό.

Το επιτόκιο των χορηγούμενων δανείων ορίζεται κάθε φορά στην εκδοθείσα εξαγγελία χορήγισης δανίων. Πιο συγκεκριμένα:

Για τα 24ο, 26ο, 28ο, 30ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο, 37ο, 38ο, και 39ο:

Το επιτόκιο καθορίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους και είναι ίσο με το ήμισυ του ισχύοντος στα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας στρογγυλοποιημένο στην αμέσως προηγούμενη ακέραια μονάδα. Για το 2023 το επιτόκιο ανέρχεται στο 1% από την 01.01.2019

Για το 40ο πρόγραμμα:

Το επιτόκιο καθορίζεται ίσο με το ύψος του εκάστοτε ισχύοντος ποσοστού απόδοσης του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης (Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α’/14.05.97), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) που τηρεί ο ΑΟΟΑ(ΝΠΔΔ), στην Τράπεζα τηε Ελλάδος (ΤτΕ). Η απόδοση κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης διαμορφώνονται ανά εξάμηνο, και φαίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.bankofgreece.gr/statistika/koino-kefalaio-npdd-kai-asfalistikwn-forewn

Υφίστανται δύο κατηγορίες μελών, η Α’ και η Β’. Στην Α’ ανήκουν οι Αξκοι και Ανθστες που εγγράφηκαν στον Οργανισμό μέχρι τις 27 Οκτ 1973. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δύο Υποκατηγορίες:

 • Αρχικώς Εγγραφέντες
 • Επανεγγραφέντες (πρόκειται για μέλη που διαγράφηκαν από την Α΄ κατηγορία αλλά επανεγγράφηκαν αργότερα με βάση τον Ν.Δ 4584/9 -11- 1966 (ΦΕΚ Α΄ 236).

Στην Β’ κατηγορία υπάγονται όλα τα εγγραφέντα μέλη μετά την ισχύ του Ν.Δ. 89/73. Τα μέλη της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας είναι κατανεμημένα με σειρά προτεραιότητας κατά Κλάδους (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) στην επετηρίδα του Οργανισμού μέχρι και το 1990. Με το ΠΔ 394/90 για τη Β΄ Κατηγορία καθιερώθηκε , από το 1991 και μετά, η Ενιαία επετηρίδα μελών, στην οποία τα μέλη εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας εγγραφής των σε σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως εγγραφής και τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΑΟΟΑ) , ανεξαρτήτως του Κλάδου που ανήκουν (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ). Δηλαδή σήμερα όταν ένας Αξκος εγγράφεται στον ΑΟΟΑ ανήκει στην Β’ κατηγορία (Ενιαία Επετηρίδα).

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τους τρόπους κατανομής στεγαστικών εξυπηρετήσεων κατά κλάδο.

> Κατανομή Στεγαστικών Εξυπηρετήσεων

Για να δηλώσει συμμετοχή ένα μέλος του Οργανισμού σε πρόγραμμα του πρέπει να έχει εξαγγελθεί εγκύκλιος Δγή η οποία κοινοποιείται για μεν τους εν ενεργεία Αξκούς και Ανθστές μέσω των μονάδων τους για δεν τους εν αποστρατεία μέσω των κατά τόπους Ενώσεων Αποστράτων Αξκών και των εφημερίδων αυτών. Επιπλέον δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη ενότητα των Ανακοινώσεων.

Ο Οργανισμός ζήτησε από το ΥΠΕΝ, τη παροχή συνδρομής, είτε απευθείας από το Υπουργείο, είτε μέσω του εποπτευόμενου από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ώστε να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία, για την προώθηση της διαδικασίας του Ν. 4280/2014.

Παράλληλα ο Οργανισμός ξεκινά διαγωνιστική διαδικασία επιλογής κατάλληλου οικονομικού φορέα-ων, για τη διερεύνηση και προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προκειμένου να:

 • Εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 8 του ν. 4280/2014, σε συνδυασμό με άλλες δυνατότητες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία.
 • Εξεταστούν και να επεξεργαστούν τα υφιστάμενα στοιχείων της Ζ.Α.Α.
 • Καταγράφουν τα ζητήματα προς διερεύνηση και επίλυση.
 • Καταγραφούν οι διαδικασίες που ενδείκνυται να ακολουθηθούν για την επίτευξη της πολεοδόμησης.
 • Επεξεργαστούν οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και να παραδοθούν τα σχεδία νομοθετικών κειμένων.

Απαιτούνται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και:

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Συμβόλαιο/ Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς ή Πιστοποιητικό Μεταγραφής ή λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις που αποδεικνύουν κυριότητα του ακινήτου, τη θέση και τα λοιπά στοιχεία που θα διευκολύνουν την ανεύρεση των αρχείων.
 3. Εξουσιοδότηση ΜΟΝΟ σε περίπτωση όπου ο αιτών-ούσα δεν είναι ο άμεσος δικαιούχος του ακινήτου.

Την αίτηση την υποβάλετε ηλεκτρονικά μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο mail : aooa@otenet.gr.

Την ημέρα της παραλαβής να έχετε την πρωτότυπη ταυτότητα μαζί σας για να σας δοθούν τα σχέδια προς ανατύπωση τα όποια (πρωτότυπα) πρέπει αυθημερόν να επιστραφούν το αργότερο έως την 14:00.

Τηλ επικοινωνίας: 2106577520

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η πληρωμή της ειδικής εισφοράς και συνδρομής, σε κάθε περίπτωση δύναται να εκτελεστεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού.

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR69 0171 9010 0069 0112 8779 999