Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για “Παροχή Συμβουλευτικών Νομικών Υπηρεσιών“

23 Μαΐου, 2023

Σας γνωρίζουμε, ότι ο Α.Ο.Ο.Α προτίθεται να αναθέσει, με  τη διαδικασία  του  άρθρου 177 του  Ν.  4412/16, με  βάση  την οικονομικότερη  προσφορά  σε  σχέση  βέλτιστης  ποιότητας-τιμήςκαι  υπό  τις    γενικότερες προϋποθέσεις του νόμου αυτού καθώς και τους ειδικότερους όρους της παρούσας Διακήρυξης, την “Παροχή    Συμβουλευτικών Νομικών Υπηρεσιών για τη διερεύνηση και προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών στα πλαίσια Υλοποίησης των διατάξεων του Ν 4280/2014 για την οικιστική αξιοποίηση της Ζώνης    Αστικού   Αναδασμού (Ζ.Α.Α.) Πικερμίου”.  Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 24.800,0 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Μοιραστείτε το