Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών της με Αριθμό ΑΔΑM20PROC007640159 2020-11-12 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ 1/2020 /ΑΟΟΑ για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών.

23 Μαΐου, 2023

Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο.Ο.Α.στο πλαίσιο της διενέργειας του δια-γωνισμού του θέματος για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών Π/Υ 20.000 € πλέ-ον ΦΠΑ, παρατείνει σε εφαρμογή (α) και (β)σχετικών (μέτρα για την αντιμετώ-πιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) , την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του θέματος κατά δέκα (10) ημέρες ήτοι μέχρι την Παρασκευή 04 Δεκ 20.

ΣυνημμένοΜέγεθος
 f_918_130_7812_s1410_24_noe_20_aooa_dty_gia_paratasi_diagonismoy_mehri_4_dek_gia_pikermi_24_noe_20.pdf182.96 KB

Μοιραστείτε το